Kap.1: Ungerådet og dets formål:

 • §1. Rådets navn er “Varde Ungeråd”.
 • §2. Rådets hjemsted er Varde Kommune.
 • §3. Rådets målgruppe er alle unge i alderen 15-25 år, der er bosat i Varde Kommune.
 • §4. Rådets formål er at fremme de unges ønsker og meninger samt at forbedre kommunikationen mellem kommunalpolitikere og unge i Varde Kommune, således at de unge høres og inddrages i kommunens planlægning og beslutningsprocesser, der vedrører unge. Rådet kan gennemføre både faglige og sociale arrangementer, aktiviteter og kurser, som opfylder de unges behov og interesser.
 • §5. Rådet arbejder uafhængigt af religiøse og partipolitiske interesser.

Kap.2: Organisering:

 • §6. Alle unge i målgruppen kan blive medlem af Ungerådet.
 • §7. Ungerådet vælger på det første møde hvert skoleår ved skriftlig afstemning en styregruppe bestående af op til 10 unge. Alle medlemmer af Ungerådet er valgbare og har stemmeret til Styregruppen. Medlemmerne sidder for et år ad gangen og kan genvælges. Valgresultatet bekendtgøres på hjemmesiden UNGiVarde.dk og facebooksiden Ungehuset Varde.
 • §8. Styregruppen fungerer som Ungerådets bestyrelse med den reelle beslutningskompetence.
 • §9. Styregruppen træffer beslutninger ved simpelt flertal blandt de fremmødte.
 • §10. Styregruppen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og øvrige poster efter behov.
 • §11. Varde Kommune stiller lokaler og sekretærbistand til rådighed.
 • §12. Hvis en valgt formand, næstformand eller kasserer ikke har styregruppens tillid, omkonstituerer styregruppen sig.

Kap.3: Ungdomsrådsmødet:

 • §13. Ungerådsmøder er åbne for alle.
 • §14. Ungemøder afholdes mindst 1 gang pr. kvartal.
 • §15. Formanden for Styregruppen indkalder til møderne. Ungeguiden kan være sekretær for Ungerådet og Styregruppen.
 • §16. Punkter til dagsorden skal være sekretæren i hænde 14 dage før Ungerådets møde. Dagsordenen udsendes 7 dage før mødet afholdes.
 • §17. Ved hvert møde kan der vælges en ordstyrer.
 • §18. Alle fremmødte har taleret, men kun Styregruppen har stemmeret.
 • §19. Rådets referater vil være tilgængelige på rådets hjemmeside.

Kap.4: Udvalg og kontaktpersoner:

 • §20. Et udvalg består af et ubegrænset antal unge med interesse for det pågældende emne.
 • §21. Udvalg nedsættes eller nedlægges af Styregruppen på ungerådsmøderne.
 • §22. Alle udvalg skal overholde rådets vedtægter og skal være i overensstemmelse med rådets formål.
 • §23. Hvert udvalg vælger en kontaktperson, som har følgende opgaver: - at holde Ungerådet løbende orienteret om udvalgets arbejde - at stå til ansvar for de af Styregruppen tildelte midler - at sikre, at udvalget overholder ovennævnte betingelser.
 • §24. Et udvalg kan nedlægges, hvis det ikke overholder ovennævnte betingelser, eller hvis Styregruppen skønner, at udvalget ikke er funktionelt.

Kap.5: Ansøgninger om økonomisk støtte:

 • §25. Ansøgninger skal ske ved skriftlig henvendelse til Styregruppen. Svar på ansøgning skal ske senest 2 uger efter modtagelsen. Dog tages der forbehold for sygdom og ferie.
 • §26. Ansøgninger kan sendes på alle tider af året.
 • §27. For bevilgede tilskud skal der afleveres regnskab med bilag til Styregruppen.

Kap.6: Økonomi:

 • §28. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december
 • §29. Styregruppen varetager den økonomiske administration i samarbejde med ungeguiden.
 • §30. Der påhviler ikke Styregruppen nogen personlig hæftelse for rådets økonomiske forpligtelser.
 • §31. Styregruppen vælger 1-2 kasserere over 18 år, som er ansvarlig for budget og regnskab.
 • §32. Alle bevillinger gives af Styregruppen ved simpelt flertal.
 • §33. Ungerådet kan til hver en tid kræve en forevisning af regnskabet.
 • §34. I tilfælde af at Ungerådet og Styregruppen opløses, tilfalder de resterende penge Varde Kommune.

Kap.7: Vedtægtsændringer:

 • §35. Vedtægterne kan kun ændres ved Ungerådsmøderne.
 • §36. Vedtægterne kan kun ændres ved et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer på Ungerådets møde.
 • §37. Vedtægterne kan kun vedtages ved et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer på Ungerådets møde.
 • §38. Vedtægtsændringerne træder i kraft straks efter vedtagelse, medmindre andet fremgår af vedtagelsen.
 • §39. Opløsning af Ungerådet og Styregruppen kan kun finde sted ved et flertal på 4/5 af de fremmødte på Ungerådets møde.
 • §40. Vedtægtsændringer og opløsning af Ungerådet og Styregruppen skal godkendes af Varde Kommune.